Privacyreglement Foto Biënnale Zuiderwaterlinie

Algemeen 

Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van de inzenders van foto’s voor de tweejaarlijkse fotowedstrijd en deelnemers aan de exposities tijdens de FotoBiennale. Dit Privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie .

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  en beschrijft hoe Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  omgaat met de privacy van betrokkenen. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie . Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie , de doeleinden van de gegevensverwerking door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie , het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u de website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  bezoekt of een account aanmaakt voor het meedoen aan de fotowedstrijd Foto Biënnale verwerken wij gegevens van u. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Foto Biënnale Zuiderwaterlinie uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden in het kader van de fotowedstrijd georganiseerd door de Foto Biennale Zudierwaterlinie, in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, en dat uw persoonsgegevens door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 • De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Het privacyreglement: dit reglement;
 • Verantwoordelijke: Foto Biënnale Zuiderwaterlinie ; 
 • Beheerder: Bestuur Foto Biënnale Zuiderwaterlinie ;
 • Webmaster: de webmaster van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie , die de website beheert.
 • Verwerker: medewerker, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 
 • Gebruiker: De functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen;
 • Derden: personen en instanties buiten Foto Biënnale Zuiderwaterlinie ; 
 • Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking  tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.(Artikel 4 AVG);
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Relaties: Hiermee worden de relaties van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  bedoeld; 
 • Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

Doeleinden

Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)
Dit zijn de activiteiten die, gelet op de doelstelling van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie gebruikelijk zijn, zo daar zijn:

 • Het verzamelen van persoonsgegevens in een persoonlijke account, die alleen voor de inzender toegankelijk is en behoort bij de ingezonden foto’s die meedingen voor de tweejaarlijkse fotowedstrijd Foto Biënnale Zuiderwaterlinie;
 • Het verzamelen van de persoonsgegevens van die accounts en het beheren daarvan ten behoeve van het kunnen organiseren van de fotowedstrijd en de biënnale;
 • Het corresponderen met de personen die foto’s voor de wedstrijd hebben ingezonden - met behulp van de door hen opgegeven bereikbaarheidsgegevens - inzake hun account, hun ingezonden foto’s, de nominaties, de prijsuitreiking en de uitnodigingen om de exposities, de biënnale en de prijsuitreiking bij te wonen en alles wat daarmee verband houdt en nodig is om de fotowedstrijd goed te laten verlopen;
 • Het corresponderen met andere relaties die meedoen aan exposities op de fotobiennale;
 • Het verzenden van informatie aan relaties over de activiteiten van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  en daarmee samenhangende promotieactiviteiten door Foto Biënnale Zuiderwaterlinie , bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
 • Het benoemen opnamelocatie en titel van ingezonden foto’s op de website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie;
 • Het opnemen van naam van de maker en de locatie en maand van opname van foto’s die in de vaste en reizende expositie worden opgenomen.
 • Het langdurig opnemen van de foto’s in het publieke fotoarchief van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie onder vermelding van naam van de maker en de locatie en maand van opname van de betreffende foto’s;
 • Het opnemen van foto’s of begeleidende teksten voor promotiedoeleinden van de fotowedstrijd, onder vermelding van de naam van de maker van de foto.
 • Het opnemen van naam en titel bij exposities tijdens de FotoBiennale;
 • Alles met inachtneming ook van het reglement van de fotowedstrijd, zoals gepubliceerd op de website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie.

Rechtmatige grondslag

Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • Voor de goede vervulling van de taak, die Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  vervult;
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.
 • Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van relaties worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels. De relatie verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in jet kader van de organisatie van de fotowedstrijd en bekend verondersteld met het reglement van de fotowedstrijd. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens

De Foto Biënnale Zuiderwaterlinie verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen: 

 • Relaties van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie ; 
 • Personen (individuen en personen die een organisatie vertegenwoordigen),  die Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  uitdrukkelijk en persoonlijk heeft benaderd voor deelname aan de prijsuitreiking, de biënnale, de jury, exposities, strategisch partnerschap; in de meest brede zin om de organisatie van de biënnale mogelijk te maken;
 • Personen met wie Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  een zakelijke of financiële relatie onderhoudt (leveranciers).

Relaties worden geregistreerd via de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie -website en/of in de administratie, hierna te noemen gebruiker. Hiervoor geldt het Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  privacyreglement. In sommige gevallen vindt de verwerking plaats via de administratie van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie . De gegevens van relaties en deelnemers aan de fotowedstrijd worden niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Uitzondering hierop vormen de gegevens in het fotoarchief, waar naam van de maker en de locatie en maand van opname – in combinatie met de ingezonden foto - langdurig bewaard blijven. Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Beveiliging

Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de administratie van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inloggegevens van de website worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Website

De webmaster van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  is verantwoordelijk voor deze website. De website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  is http://www.biennalezuiderwaterlinie.nl .  

Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor zover wettelijk mogelijk. 
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen voor zover wettelijk mogelijk. 
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over de werkzaamheden van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie . Dit kan bestaan uit nieuwsberichten, portfolio, exposities, kunstevenementen enz. Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene.

Cookies

De website van de Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  gebruikt functionele cookies voor het inloggen op het accountgedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie .

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. 
De social media cookies zijn:

 • Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
 • Google plaatst een googleapis cookie. 
 • Youtube plaatst diverse cookies. De website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  bevat video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen. Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  zijn links naar websites van derden te vinden, zoals van strategische partners en samenwerkingsartners, deelnemers aan de biennale en referenties van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie . Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens bij het inzien van de website van die derde. Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG). De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie  worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Foto Biënnale Zuiderwaterlinie. Wijzigingen in het doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.

Dit Privacyreglement in werking getreden op 1 juni 2020.

Wil je meedoen met de fotowedstrijd? Schrijf je dan in en upload jouw foto’s.